Maus Kft. logó

A MAUS Kft. adatkezelési szabályzata

Székhely: 6724 Szeged, Textilgyári út 4.

Cégjegyzékszám: 06-09-001286

Adószám: 10618464-2-06

Képviseli: Forró Krisztina ügyvezető igazgató

(a továbbiakban: Társaság) 

Jelen Szabályzat a természetes személyek személyes adatainak a Társaság által történő kezelésének

(adatkezelési tevékenységének) szabályait tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 számú Rendeletének - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) –, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak való megfelelés céljából.

Jelen szabályzatot a Társaság számú határozatával fogadta el.

Adatkezelő a Társaságnál: Árvai Cintia adatvédelmi tisztviselő

Kelt, Szeged, 2018. május hó. 25. napján

Forró Krisztina ügyvezető igazgató Mellékletek:

 1. számú melléklet:

Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez

Tájékoztató a munkavállaló személyes adatainak kezeléséről és személyhez fűződő jogokról

Tájékoztató munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatról

Adatkezelési kitöltés természetes személlyel kötött szerződéshez

Hozzájáruló nyilatkozat jogi személy szerződő

partnerek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai kezeléséhet

Tájékoztató kamerás megfigyelőrendszer alkalmazásáról

7. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat

8. számú melléklet:

Munkaszerződési kikötés az adatkezelési szabályzat megismeréséről, alkalmazásáról, és titoktartási kötelezettségéről

 FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§  Preambulum

A Társaság vállalja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének -  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek. 

2. §  A Szabályzat célja  

Jelen Szabályzat a Rendelet, és az Infotv. rendelkezésein alapul abból célból, hogy tanúsítsa, hogy a Társaság megfelel a Rendelet személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályainak és elveinek.

3. § A Szabályzat hatálya

4. § Fogalom meghatározások és kiterjesztő szabályok

 FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

5. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján  

(1) A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az

1. számú melléklet szerinti adatkérő lapon kell kérni. 

6. § Jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés

(1) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény (vagy más jogszabály) határozta meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítésének jogcímén alapul, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás pl. honlapon való nyilvánosságra hozatalával is. 

 FEJEZET

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Jelen fejezetben munkavállalók: a Társasággal munkaviszonyban álló munkavállalók.  7. § Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

24. a munkaviszony megszűnésének módja, az erre vonatkozó iratok,

25 erkölcsi bizonyítvány (ha a munkakörhöz szükséges),

26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó iratok, 27. magánnyugdíj pénztári

és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,

28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezése és száma, 

29 munkavállalót ért baleset jegyzőkönyvében rögzített adatok;

Munkáltatói jogokat gyakorló neve: Forró Krisztina ügyvezető igazgató

Munkaügyi feladatot ellátó neve: Forró Krisztina ügyvezető igazgató

Bérszámfejtéshez kapcsolódó feladatot ellátó neve: Forró Krisztina ügyvezető igazgató

8. § Alkalmassági vizsgálatokkal - ideértve a munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatot is - kapcsolatos adatkezelés

Munkáltatói jogkör gyakorlójának neve: Forró Krisztina ügyvezető igazgató

9. §  Felvételre jelentkező személyek adatainak kezelése  

 Munkáltatói jogkör gyakorlójának neve: Forró Krisztina ügyvezető igazgató

A TAGOK NYILVÁNTARTÁSA

10. § A tagok személyes adatainak nyilvántartása

Kft. esetén

 (1) A tagok alábbi személyes adatai kezelhetők:

 1. név,
 2. születési név, 
 3. születési helye, ideje, 
 4. anyja neve,
 5. lakcíme, 
 6. adóazonosító jele, 
 7. TAJ száma,
 8. telefonszám,
 9. e-mail cím,
 10. személyi igazolvány száma,
 11. lakcímkártya száma,
 12. bankszámlaszáma (ha bármely pénzbeli juttatás bankszámlára való átutalással történik),
 13. online azonosító (ha van)

SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

11. § Szerződéses kapcsolatban álló partnerek adatainak kezelése vevők, szállítók, stb. személyes adatainak nyilvántartása

12. §  Jogi személy partnerek természetes személy képviselőinek személyes adatai  

Társaság szerződését kezelő személy neve: Forró Krisztina ügyvezető igazgató

Kapcsolattartó személy neve: Forró Krisztina ügyvezető igazgató

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

13. § Adatkezelés az adó- és számviteli kötelezettségek, a földhasználattal

kapcsolatos adatszolgáltatás (földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzés) teljesítése céljából  

14. § Kifizetői adatkezelés

Kifizetési feladatot ellátó személy neve: Forró Krisztina ügyvezető igazgató

KAMERÁS MEGFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

16. § Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés  

A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy. 

Munkavállalók esetén az adatkezelés jogcíme: a munkáltató jogos érdeke.

17. § GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés

VIII. FEJEZET

ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

19. §  Adatbiztonsági intézkedések

Szerződések tárolásának helye: 6724 Szeged, Textilgyári út 4.

IX. FEJEZET ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

21. § Az adatvédelmi incidens fogalma

22. § Adatvédelmi incidensek kezelése, orvoslása   

(5) Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Társaság vezetője – az adatok biztonságáért felelő dolgozó bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani: 

 1. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét, 
 2. az incidens leírását, körülményeit, hatásait, 
 3. az incidens során jogosulatlanul megismert adatok körét, számát, 
 4. az incidenssel  érintett személyek körét, 
 5. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását, 
 6. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

(7) Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

23. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása  

(1) Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: 

 1. az érintett személyes adatok körét, 
 2. az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 
 3. az adatvédelmi incidens időpontját, 
 4. az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait, 
 5. az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket, 
 6. az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

(2) A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

XI. FEJEZET

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

24. § Tájékoztatás az érintett jogairól

E Fejezet alkalmazásában érintett: mindazon természetes személyek, akiknek az adatait a Társaság, mint adatkezelő kezeli

a. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

b. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk). 

c. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

d. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

(Rendelet 17. cikk)

e. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.  (Rendelet 18. cikk)

f. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

(Rendelet 19. cikk)

g. Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk) 

h. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy

f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

(Rendelet 21. cikk)

i. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk)

j. Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban  (Rendelet 23. cikk).

k. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

l. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

m. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

n. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)

XII. FEJEZET

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,

AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

25. §  Intézkedések az érintett kérelme alapján

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.

XIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. §  A Szabályzat megállapítása és módosítása

A Szabályzat megállapítására és módosítására a Társaság ügyvezetője jogosult. 

27. § Intézkedések a Szabályzat megismertetése érdekében

E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Társaság valamennyi munkavállalójával (foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) munkaköri kötelezettsége. A munkaszerződési kikötés mintáját jelen Szabályzat 8. számú melléklete tartalmazza.

Szeged, 2018. május 25.

Forró Krisztina ügyvezető igazgató

1. számú melléklet

ADATKÉRŐ LAP SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ

AZ  ÉRINTETT NEVE:   

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:       

ANYJA NEVE:     

LAKCÍME:         

TELEFONSZÁMA:   

E-MAIL CÍME:

TOVÁBBI   SZEMÉLYES ADATOK:   

INFORMÁCIÓK:

ADATKEZELŐ   NEVE:           

KÉPVISELŐJE:

HONLAPJA:

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:          

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett hozzájárulása.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

(akik   megtekinthetik)        

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:     

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye:_______________________  

További információk a Társaság honlapján (a láblécben) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.   

A fenti információkat és tájékoztatást

tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap

                                                                                  ____________________________

                                                                                                       aláírás  

2. számú melléklet

Tájékoztató a munkavállaló személyes adatainak kezeléséről és személyhez fűződő jogokról

A munka törvénykönyvéről 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései szerint a munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell. A munkavállaló a személyiségi jogáról általános jelleggel előre nem mondhat le. A munkavállaló személyiségi jogáról rendelkező jognyilatkozatot érvényesen csak írásban tehet. (9.§)  A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről. A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a munkáltató a munkavállaló személyes adatait - az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint - adatfeldolgozó számára átadhatja. Erről a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell. A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak.

A munkáltató az Mt. személyhez fűződő jogok védelme tárgyában előírt tájékoztatási kötelezettségeinek az alábbiak szerint tesz eleget.

I. Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről

 1. A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy munkaviszonyával összefüggésben a Munka Törvénykönyve alapján a munkáltató jogos érdekének érvényesítés jogcímén az alábbi adatkezeléseket végzi:

■ Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

■ Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

■ E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

■ Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

■ A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

■ Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

■ GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés

■ Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

III. Tájékoztatás a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszközök alkalmazásáról

A munkavállaló tájékoztatja a munkavállalót, hogy a munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzésére az alábbi technikai eszközöket alkalmazza: 

1. Személyi ellenőrzés

A munkáltató – vagy megbízásából a vagyonvédelmi szolgáltató – jogosult a munkahelyre  belépő vagy onnan kilépő munkavállalót csomag bemutatására  a tervezett intézkedése okának és céljának közlése mellett felhívni, ha

 1. megalapozottan feltehető, hogy az érintett bűncselekményből vagy szabálysértésből származó olyan dolgot tart magánál, amelynek őrzése a vagyonőrnek szerződésből fakadó kötelezettsége;
 2. e dolgot a felszólítás ellenére sem adja át; és
 3. az intézkedés a jogsértő cselekmény megelőzése, megszakítása érdekében szükséges.

E célból motozás alkalmazható. A motozást csak a megmotozottal azonos nemű végezheti, és a motozásnál csak ilyen személy lehet jelen. E rendelkezés nem vonatkozik a motozásnál közreműködő orvosra.

2. Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása

A munkáltató a munkahelyen az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem  érdekében elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazhat, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz.  

Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.

Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat (így különösen munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon), akkor a munkahely teljes területe (így például az öltözők, illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető.

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese jogosult.

A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizzük meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel  adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

A munkáltató az alábbiak szerint tájékoztatja a munkavállalót a kihelyezett kamerák helyéről,  célterületéről (látószögéről) és a kihelyezés céljáról.

Kamera száma: 3 kamera,

A kihelyezés helye: Székhely,

Megfigyelt területe: irodaház, 

A kihelyezés célja: Vagyonvédelem, üzleti titok védelme

Kamera száma: 30 kamera, 

A kihelyezés helye: Telephely (Szeged raktár), 

Megfigyelt területe: raktárépület, 

A kihelyezés célja: Vagyonvédelem, üzleti titok védelme

Kamera száma: 16 kamera, 

A kihelyezés helye: Telephely (Békéscsaba raktár), 

Megfigyelt területe: raktárépület, 

A kihelyezés célja: Vagyonvédelem, üzleti titok védelme

Kamera száma: 12 kamera, 

A kihelyezés helye: Telephely(Tejdiszkont), 

Megfigyelt területe: diszkontépület, 

A kihelyezés célja: Vagyonvédelem, üzleti titok védelme

5. Tájékoztatás a céges gépkocsi használat ellenőrzéséről

A munkáltató az útvonalak utólagosa ellenőrzése, az indokolatlan kitérők kiszűrése, az üzemanyagelszámoltatás és vagyonvédelmi célból jogosult a munkavállaló  által használt vállalati gépkocsiban járműkövető rendszert alkalmazni.

6. Tájékoztatás a számítógép és internet használat ellenőrzéséről

A munkáltató nem engedélyezi a munkavállaló részére a munkahelyi számítógép, levelezőrendszer és internet  magáncélú használatát.

A munkáltató jogosult a munkavállaló által használt vállalati számítógép, vállalati elektronikus postafiók  ellenőrzésére és megfigyelésére. A munkavégzéssel össze nem férő fájlokat, tartalmakat a munkavállaló köteles a munkáltató felszólítására a számítógépről, illetve az elektronikus postafiókból törölni.

7. Tájékoztatás a munkaidőn kívüli magatartás korlátozásáról

Az Mt. 8.§ (2) bekezdése szerint „a munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely - különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján - közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére. A munkavállaló magatartása a 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint korlátozható. A korlátozásról a munkavállalót írásban előzetesen tájékoztatni kell.” Ez alapján a munkáltató azt az elvárást fogalmazza meg a munkavállaló munkaidőn kívüli magatartásával, véleménynyilvánításával összefüggésben, hogy csak olyan magatartást nem tanúsíthat, és olyan véleményt nem nyilváníthat, amely közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltató helytelen megítélésére, jogos gazdasági érdekének, illetve a munkaviszony céljának veszélyeztetésére.

MUNKÁLTATÓ: ________________________________

***

Záradék:

Alulírott munkavállaló aláírásommal igazolom, hogy jelen Tájékoztatót aláírása előtt elolvastam, annak rendelkezéseit megértettem és tudomásul vettem, annak egy példányát átvettem. 

Kelt, _______________________ 20____ év _________________ hó ____ nap

NÉV:         _________________________

ALÁÍRÁS:_______________________

3. számú melléklet

Tájékoztató munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatáról

 1. A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.
 2. Az alkalmassági vizsgálatot előíró jogszabály a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló   33/1998. (VI. 24.) NM rendelet.

E rendelet alkalmazásában:

 1. munkaköri alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni;
 2. szakmai alkalmassági vizsgálat: a szakma elsajátításának megkezdését megelőző, illetőleg a képzés és az átképzés időszakában az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat;
 3. személyi higiénés alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy a járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen munkát végző személy fertőző megbetegedése mások egészségét nem veszélyezteti, illetve meghatározott esetekben kórokozó hordozása mások egészségét nem veszélyezteti;
 4. munkát végző személy: aki nem szervezett munkavégzés keretében járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen tevékenységet folytat;

A Rendelet 3.§-a meghatározza, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul:

3. § (1) Az alkalmasság véleményezése:

 1. a munkaköri alkalmasság esetében a munkáltató által megjelölt munkakörre,
 2. a szakmai alkalmasság esetében az adott szakmára, illetve szakmai jellegű képzésre; az álláskereső esetében szakmai jellegű képzésre, átképzésre, az adott személy számára ellátható foglalkozási csoportokra vagy szakmák megjelölésére,
 3. a személyi higiénés alkalmasság esetében a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületen folytatott tevékenységre történik.
 4. A munkaköri és a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata lehet előzetes, időszakos és soron kívüli. A munkaköri alkalmasság vizsgálata és véleményezése a 8. §-ban meghatározott esetekben záróvizsgálattal egészül ki. A szakképző intézménybe jelentkező tanulónál a beiskolázáskor - a pedagógus, a szülő, illetve a tanuló kérésére - pályaválasztási tanácsadás céljából iskolaorvosi vizsgálat végezhető.
 5. A személyi higiénés alkalmassági vizsgálat lehet előzetes, időszakos és soron kívüli.
 6. A munkaköri és a szakmai alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a munkavállaló, illetve a tanuló vagy a hallgató, az álláskereső:
 7. a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott igénybevétele aa) egészségét, testi, illetve lelki épségét nem veszélyezteti-e, ab) nem befolyásolja-e egészségi állapotát kedvezőtlenül, ac) nem okozhatja-e utódai testi, szellemi, pszichés fejlődésének károsodását;
 8. esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátása, illetőleg a szakma elsajátítása és gyakorlása során nem idéz-e elő baleseti veszélyt;
 9. a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkakörökben, illetve szakmákban történő munkavégzés esetén személyi higiénés és egészségi állapota nem veszélyezteti-e mások egészségét, foglalkoztatható-e az adott munkakörben;
 10. milyen munkakörben, illetve szakmában és milyen feltételek mellett foglalkoztatható állapotrosszabbodás veszélye nélkül, amennyiben átmenetileg vagy véglegesen megváltozott munkaképességű;
 11. foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében, illetve folytathatja-e tanulmányait a választott szakmában;
 12. szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres foglalkozásegészségügyi ellenőrzést igényel;
 13. külföldön történő munkavégzés esetén egészségi szempontból várhatóan alkalmas-e az adott országban a megjelölt szakmai feladat ellátására.
 14. A személyi higiénés alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a munkát végző személy egészségi állapota - a tevékenység gyakorlása esetén - a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületeken nem veszélyezteti-e mások egészségét, folytathat-e tevékenységet az adott munkaterületen.
 15. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság vizsgálata, valamint a foglalkoztathatóság szakvéleményezése nem terjed ki a munkaképesség változás mértékének, a rokkantság fokának meghatározására, valamint a szellemi képesség és az elmeállapot véleményezésére.
 16. A soron kívüli munkaköri, illetve személyi higiénés alkalmasság vizsgálata keretében végzett, HIV fertőzés megállapítására irányuló szűrővizsgálati kötelezettségkörét, a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjét külön jogszabály állapítja meg.

***

Záradék:

Alulírott munkavállaló aláírásommal igazolom, hogy jelen Tájékoztatót aláírása előtt elolvastam, annak rendelkezéseit megértettem és tudomásul vettem.

Kelt, _______________________ 20____ év _________________ hó ____ nap

NÉV:         _________________________

ALÁÍRÁS:_______________________

4. számú melléklet

ADATKEZELÉSI KIKÖTÉS TERMÉSZETES SZEMÉLLYEL KÖTÖTT SZERZŐDÉSHEZ

 1. Az adatkezelő tájékoztatja szerződő felet (a továbbiakban: érintett), hogy a szerződésben megadott személyes adatait  szerződés teljesítése jogcímén kezeli.
 2. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
 3. A személyes adatok tárolásának  időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.  
 4. A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a társaság által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának.
 5. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk a Társaság honlapján (a láblécben) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

****

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem.

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap

                                                                                  ____________________________

                                                                                               Az érintett aláírása

5. számú melléklet

HOZZÁRULÓ NYILATKOZAT

JOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI KEZELÉSÉHEZ

AZ ÉRINTETT NEVE:

BEOSZTÁSA:

CÍME:

TELEFONSZÁMA:

E-MAIL CÍME:

ONLINE AZONOSÍTÓ   (ha van):

INFORMÁCIÓK:

ADATKEZELŐ:    

Társaság neve, képviselője:        

AZ ADATKEZELŐ HONLAPJA:    www.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:  Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:  Az érintett hozzájárulása  

A SZEMÉLYES ADATOK  CÍMZETTJEI:  A Társaság ügyfélkiszolgálással   kapcsolatos feladatokat ellátó munk avállalói;

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást.

További információk a Társaság honlapján (a láblécben) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

****

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez hozzájárulok.

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap

                                                                                                              ____________________________

                                                                                                                                      Aláírás

6.  számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ KAMERÁS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL

 1. Adatkezelő megnevezése:

Képviselő megnevezése: Forró Krisztina ügyvezető igazgató

Adatvédelmi tisztviselő megnevezése: Árvai Cintia

Székhelye: 6724 Szeged, Textilgyári út 4.

Telefonszám: 06-62/551-410

E-mail: maus@maus.hu

Internet: www.maus.hu

9. Tájékoztatás az érintett személy jogairól, és a jogérvényesítésről

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Az érintett jogait részletesen az Adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza, amely elérhető a társaság honlapján, illetve a székhelyén. Kiemeljük ebből, hogy az érintettnek joga van az átlátható tájékoztatáshoz, a kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítéséhez.  A felügyeleti hatóság panaszt tehet. Joga van adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz.

Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a jogszabályban írt esetekben díj számítható fel.

7. számú melléklet

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

MUNKAVÁLLALÓ   NEVE:        

MUNKAKÖRE: 

Figyelemmel arra, hogy munkáltatóm a 6920 - Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenysége tekintetében az EU  2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  2011. évi CXII. törvény  szerinti adatfeldolgozónak  minősül, és mivel e jogszabályok szerint az adatfeldolgozónak biztosítania kell, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállaljanak, továbbá megismerve a „személyes adat” Rendelet szerinti fogalmát, miszerint személyes adatnak minősül  az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható  - a következő titoktartási nyilatkozatot teszem:

 1. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a fent nevezett munkáltatómnál végzett munkám során tudomásomra jutott személyes adatokat kizárólag a munkaköri feladataim teljesítése céljából kezelem és továbbítom, más célra nem használom, azokat  illetéktelen személlyel nem közlöm és részére nem adom át, a személyes adatokhoz  jogosulatlan hozzáférést nem engedek, a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozom.
 2. Tudomásul veszem, hogy ez a titoktartási kötelezettség munkaviszonyom vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyom fennállását követően is terhel.
 3. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése a munkaviszonyból eredő kötelezettség lényeges megsértésének minősül, amelyre a munkáltató munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat. Tudomásul veszem a Btk. 223.§-a szerinti magántitok megsértése bűncselekményére vonatkozó tájékoztatást, amely szerint aki a foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi, vétség miatt elzárással büntetendő. A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.

Kelt, ___________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap

                                                                                  ____________________________                                                                                          a munkavállaló aláírása

8. számú melléklet

MUNKASZERZŐDÉSI KIKÖTÉS AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MEGISMERÉSÉRŐL, ALKALMAZÁSÁRÓL, ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

 1. A munkavállaló kijelenti, hogy a munkáltató adatkezelési szabályzatát megismerte.
 2. A munkavállaló munkavégzése során a személyes adatok kezelésére köteles alkalmazni és érvényesíteni az adatkezelési szabályzat rendelkezéseit.
 3. Az adatkezelési szabályzat betartása és érvényesítése a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségnek minősül, megsértése munkajogi jogkövetkezményeket von maga után.
 4. A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a munkáltatónál végzett munkája során tudomásomra jutott személyes adatokat kizárólag a munkaköri feladatai teljesítése céljából kezeli és továbbítja, más célra nem használja, azokat illetéktelen személlyel nem közli, és részére nem adja át, a személyes adatokhoz jogosulatlan hozzáférést nem enged, a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy ez a titoktartási kötelezettség munkaviszonyom vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyom fennállását követően is terhel. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése a munkaviszonyból eredő kötelezettség lényeges megsértésének minősül, amelyre a munkáltató munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat, tudomásul veszi továbbá a Btk. 223.§a szerinti magántitok megsértése bűncselekményére vonatkozó tájékoztatást, amely szerint aki a foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi, vétség miatt elzárással büntetendő. A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.

Kelt, ___________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap

                                                                                  ____________________________                                                                                          a munkavállaló aláírása 

cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram